Висновок експертного економічного дослідження - як складова при вирішенні питання звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство у зв’язку із загрозою неплатоспроможності боржника

15-04-2020

З 21.10.2019 року введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018р. № 2597-VIII (далі – Кодекс), та визнано таким, що втратив чинність Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Відповідно до ч. 6 ст. 34 зазначеного Кодексу, боржник зобов’язаний у місячний строк звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство у разі, якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов’язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами (загроза неплатоспроможності), та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

Неплатоспроможність, згідно статті 1 Розділу 1 Книги першої Кодексу, – це неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов’язання перед кредиторами не інакше, як через застосування процедур, передбачених цим Кодексом.

Приватне підприємство «Галаексперт» надає послуги експертного економічного дослідження з питань встановлення наявності ознак загрози неплатоспроможності та документального підтвердження спроможності або неспроможності суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку свої фінансові зобов'язання. Дослідження здійснюється відповідно до вимог:

 • - «Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства», затверджених Наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006р. №14;
 • - «Методики проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій», затвердженої наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств і організацій від 27.06.1997 року № 81;
 • - «Методики дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій при проведенні судово-економічних експертиз» за реєстраційним кодом Реєстру методик проведення судових експертиз Міністерства юстиції України 11.0.42;
 • - «Методики проведення судово-економічних експертиз з питань банкрутства, фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства підприємств» за реєстраційним кодом Реєстру методик проведення судових експертиз Міністерства юстиції України 11.2.47;
 • - Методики «Методи, способи та прийоми, які використовуються при проведенні судово-економічних експертиз» за реєстраційним кодом Реєстру методик проведення судових експертиз Міністерства юстиції України 11.0.08.

Методичні рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затверджені Наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 №14 (далі – Методичні рекомендації), згідно з п.1 Розділу 1, розроблені з метою визначення однозначних підходів під час аналізу фінансово-господарського стану підприємств на предмет виявлення ознак неплатоспроможності підприємства.

Оцінка підприємства з позиції неплатоспроможності, відповідно до п.2 Розділу ІІІ Методичних рекомендацій та вищенаведених методик, здійснюється шляхом:

 • - оцінки фінансового стану підприємства за попередні три календарні роки (п. 2.1) на підставі:
  • загальних показників діяльності підприємства:
   • чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та чистого прибутку (збитку),
   • середньооблікової чисельності працівників та фонду оплати праці усіх працівників,
   • власного капіталу та необоротних активів,
   • довгострокових зобов'язань та короткострокових кредитів, позик,
   • дебіторської заборгованості та запасів,
   • власних оборотних засобів та функціонуючого капіталу,
   • продуктивності праці;
  • показників ліквідності та платоспроможності:
   • коефіцієнту поточної ліквідності,
   • коефіцієнту покриття,
   • коефіцієнту швидкої ліквідності,
   • коефіцієнту абсолютної ліквідності (платоспроможності),
   • маневреності власних оборотних засобів,
   • коефіцієнту покриття запасів,
   • коефіцієнту фінансової автономії.
  • показників фінансової стійкості:
   • коефіцієнту фінансової автономії,
   • коефіцієнту фінансової залежності,
   • коефіцієнту маневреності власного капіталу,
   • коефіцієнту концентрації позикового капіталу,
   • коефіцієнту довгострокових вкладень,
   • коефіцієнту довгострокового залучення позикових коштів,
   • коефіцієнту структури позикового капіталу,
   • коефіцієнту співвідношення позикових та власних коштів,
   • коефіцієнту забезпечення власними засобами,
   • показнику фінансового левериджу,
   • тривалості фінансового циклу,
   • поточної платоспроможності,
   • коефіцієнту Бівера.
  • показників рентабельності (прибутковості) господарської діяльності:
   • - рентабельності продукції,
   • - рентабельності активів,
   • - рентабельності діяльності,
   • - рентабельності сукупного капіталу,
   • - рентабельності власного капіталу.
 • - аналізу фінансових факторів, що призвели до неплатоспроможності, та визначення можливості санації підприємства (п.2.2), шляхом аналізу руху:
  • необоротних активів,
  • оборотних активів,
  • власних оборотних засобів,
  • кредиторської заборгованості,
  • прибутковості підприємства,
  • витрат на виробництво
  • використання трудових ресурсів,
  • інвестицій та інновацій.

У разі потреби ПП «Галаексперт» проводиться аналіз наявності (відсутності) ознак дій з приховування чи доведення до банкрутства або фіктивного банкрутства підприємства, під час проведення аналізу фінансово-господарського стану суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється визначення ознак втрати або відновлення платоспроможності.

В ході дослідження за кожним показником та фактором робиться розрахунок, порівняння, аналіз та висновок, узагальнення та оцінка результатів окремих досліджень викладається у синтезуючому розділі дослідницької частини висновку експерта, які є підставою для формулювання обґрунтованих висновків щодо наявності ознак загрози неплатоспроможності та документального підтвердження спроможності або неспроможності суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку свої фінансові зобов'язання.

Зазначений висновок експертного економічного дослідження може бути враховано замовником при вирішенні питання щодо подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство у зв’язку з загрозою неплатоспроможності боржника на підставі ч.6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства.

У разі відкриття судом провадження у справі про банкрутство, учасник справи, відповідно до ст. 101 Господарського процесуального кодексу України, має право подати до суду висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи, складений на його замовлення.